ТЕМИ ДОПОВІДЕЙ

Теми доповідей учасників конференції

Стратегічні напрями формування інформаційного простору бібліотек

Marta N. Kordas, Jędrzej Leśniewski (Centrum Wiedzy i Informacji Naukowo-Technicznej Politechniki Wrocławskiej) Biblioteki w Centrumoptymalizacja procesów i usług bibliotecznych na przykładzie Bibliotek Politechniki Wrocławskiej Марта Н. Кордас, Єнджей Лєсьнєвський (Центр знань та науково-технічної інформації Вроцлавського технічного університету) Бібліотеки у центрі –  оптимізація процесів і бібліотечних послуг на прикладі  бібліотек Вроцлавського технічного університету

Adam Czerwiński (Uniwersytet Opolski, Wydział Ekonomiczny) Zasady doskonalenia jakości informacji w internetowych serwisach bibliotecznych Адам Червіньський (Опольський університет, Економічний факультет) Принципи удосконалення якості інформації в бібліотечних Інтернет-сервісах

Оксана Клименко (Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського) Корпоративна взаємодія наукових бібліотек в умовах формування суспільства знань: базові засади Oksana Klymenko (VIVernadsky National Library of Ukraine) Corporate interaction of the research libraries in the emerging knowledge society: basic principles

Anna Tonakiewicz-Kołosowska, Iwona Socik (Biblioteka Główna Politechniki Warszawskiej)
E-usługi informacyjne w bibliotekach akademickich. Z praktyki polskich bibliotek Анна Тонакєвіч-Колосовська, Івона Соцік (Бібліотека Варшавсього технічного університету) Електронні інформаційні послуги у наукових бібліотекахдосвіду  польських бібліотек

Олександр Болонніков (ТОВ "Цифрова країна") Практичні аспекти створення електронних ресурсів в закладах культури і організації доступу до інформації. Olexandr Bolonnikov («Electronic Archives of Ukraine») Practical aspects of the creation of electronic resources in cultural institutions and organization of the access to information

Олена Воскобойнікова-Гузєва (Київський університет імені Бориса Грінченка) Інформаційна парадигма підготовки фахівців спеціальності "Інформаційна, бібліотечна та архівна справа" Olena Voskoboinikova-Huzieva  (Borys Grinchenko Kyiv University) Informational Paradigm of training of specialists in "Information, Library and Information Science" area

Ганна Падалка (Київський університет імені Бориса Грінченка) Спеціалізація «Наукометрія, бібліометрія» як складова підготовки сучасного фахівця інформаційної справи Hanna Padalka (Borys Grinchenko Kyiv University) Specialization «Scientometrics and bibliometrics» as a part of preparation of modern business information specialist

Ольга Гужва (Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна) Стратегії популяризації університетів використовуючи потенціал новітніх медіа Olha Huzhva (VNKarazin Kharkiv National University) Strategy of the university popularization using the potential of new media
                                                                                        
Ірина Тихонкова (Clarivate Analytics) Оцінка наукової діяльності університету за допомогою наукометричних ресурсів Web of Science та InCites. Як врахувати всі здобутки? (Clarivate Analytics) Iryna Tykhonkova (Clarivate Analytics) Evaluation of the scholar activity using science metrics recources Web of Science and InCites. How to include all the achievements?

Олена Сокур (Національна бібліотека України імені В. І  Вернадського, Інститут бібліотекознавства) Інформаційно-комунікаційна взаємодія бібліотек наукових установ Національної академії наук України Olena Sokur (VI. Vernadsky National Library of Ukraine) Information and communication interaction of libraries research institutions of the National academy of sciences of Ukraine

Олександр  Кириленко (Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського) Стратегічні напрями охорони інтелектуальної власності НБУВ  Oleksandr Kyrylenko (VI Vernadsky National Library of Ukraine) The strategic directions of intellectual property protection of the V. I.  Vernadsky National Library of Ukraine

Лариса Семененко, Оксана Побережна (Наукова бібліотека Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут») Інформаційні ресурси бібліотеки як джерело підвищення іміджу та рейтингу університету Larysa Semenenko, Oksana Poberezhna (Scientific Library of the National Technical University "Kharkiv Polytechnic Institute") Information resources of the library as a source of improvement of public image and rankings of the university

Marcin Krzesaj (Uniwersytet Opolski) Ocena jakości informacji na stronach bibliotek Państwowych Wyższych Szkół Zawodowych w Polsce Марцін Кжесай (Опольський університет) Оцінювання якості інформації на сайтах бібліотек державних вищих професійних училищ Польщі

Ewa Matczuk, Wojciech Morek, Tomasz Szuster (Biblioteka Politechniki Lubelskiej) Zawsze można znaleźć więcej informacjiKatalog Biblioteki Politechniki Lubelskiej skuteczne narzędzie wyszukiwawcze Єва Матчук, Войцєх Морек, Томаш Шустер (Бібліотека Люблінського технічного університету) Завжди можна знайти більше інформації…Каталог бібліотеки Люблінського технічного університету.

ВИСТУПИ ГОСТЕЙ

Anna Abramowska, Renata Wlodarczyk (EBSCO) EBSCO information technology solution for academic libraries Анна Абрамовська, Рената Влодарчик (EBSCO) Технологічні рішення EBSCO для академічних бібліотек

Leszek Czerwinski (Cambridge University Press) Prezentacja zasobów wydawnictwa Cambridge University Press Лєшек Червіньський (Cambridge University Press) Презентація ресурсів видавництва «Cambridge University Press»

Інформаційні ресурси і технології

Ольга Самохвалова, Роман Кузьменко (Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна) Електронна бібліотека ЦНБ Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна  Olha Samokhvalova, Roman Kuzmenko (VNKarazin Kharkiv National University) Electronic Library of the Central Scientific Library of VNKarazin Kharkiv National University

Jacub Maciej Łubocki (Instytut Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa Uniwersytetu Wrocławskiego) Polskie elektroniczne źródła informacji przydatne w pracy ukraińskiego pracownika nauki Якуб Мацєй Лубоцький (Інститут наукової інформації та бібліотекознавства Вроцлавського університету) Польські електронні джерела бібліографічної інформації на допомогу українському науковому працівнику

Olga Konatowska-Ciszek, Jadwiga Wojtczak (Centrum Wiedzy i Informacji Naukowo-Technicznej Politechniki Wrocławskiej) Zasoby elektroniczne Centrum Wiedzy i Informacji Naukowo-Technicznej Politechniki Wrocławskiej: charakterystyka i promocja Ольга Конатовська-Цішек, Ядвіга Войтчак (Центр знань та науково-технічної інформації Вроцлавського технічного університету) Електронні ресурси Центру знань та науково-технічної інформації Вроцлавського технічного університету: характеристика і промоція

Геннадій Штан, Олена Бабічева (Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна) Оцифрування газетного фонду: перший досвід центральної наукової бібліотеки Харківського національного університету ім. В. Н. Каразіна  Hennadiy Shtan, Olena Babicheva (V. N. Karazin Kharkiv National University) Digitization of the Newspapers: First Experience of the Central Scientific Library of the V. N.  Karazin Kharkiv National University

Ольга Вдовіченко (Бібліотека Криворізького державного педагогічного університету) Електронні інформаційні ресурси бібліотеки ВНЗ (з досвіду роботи бібліотеки Криворізького державного педагогічного університету) Olha Vdovichenko (Library of the Kryvyi Rih State Pedagogical University) Electronic information resources of university library (from the experience of Kryvyi Rih State Pedagogical University Library)

Elżbieta Antasik, Beata Starosta (Centrum Wiedzy i Informacji Naukowo-Technicznej Politechniki Wrocławskiej)  Baza DONA - system rejestracji i analizy dorobku naukowego pracowników Politechniki Wrocławskiej Ельжбєта Антасік , Беата Староста (Центр знань та науково-технічної інформації Вроцлавського технічного університету) База DONA – система реєстрації і аналізу наукового доробку працівників Вроцлавського технічного університету

Mariola Nawrocka, Magdalena Wiederek-McRobb (Biblioteka Główna Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie) Zasoby i usługi elektroniczne w Bibliotece Głównej Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie  Маріоля Навроцька, Магдалена Вєдерек-МакРобб  (Бібліотека Військової технічної академії у Варшаві) Електронні послуги та ресурси у бібліотеці Варшавської Військової технічної академії 

Helena Gałek (Biblioteka Politechniki Krakowskiej), Urszula Cieraszewska (Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie) Statystyka zasobów elektronicznych - doświadczenia zespołu StatEL Хелєна Галек (Бібліотека Краківського технічного університету), Уршуля Цєрашевська (Бібліотека економічного університету в Кракові) Статистика  електронних  ресурсів - із досвіду групи обліку електронних журналів

Оксана  Збанацька (Національна бібліотека України імені Ярослава Мудрого) Електронні каталоги Національної бібліотеки України імені Ярослава Мудрого: загальна характеристика Oksana Zbanatska (Yaroslav Mudryi National Library of Ukraine) Electronic catalogs of the Yaroslav Mudryi National Library of Ukraine: general description

Лариса Головко, Ганна Ростальна (Бібліотека Криворізького державного педагогічного університету) Взаємодія пошукових можливостей електронного і традиційного (карткового) каталогів  Larysa Golovko, Hanna Rostalna (Library of the Kryvyi Rih State Pedagogical University) Interaction of search functionalities in electronic and traditional (card) catalogues

Karina Fedynyszyn, Tereza Glapa (Biblioteka Główna Politechniki Opolskiej) Katalog komputerowy Biblioteki Głównej Politechniki Opolskiej jako źródło informacji o zasobach biblioteki oraz forma promocji księgozbioru Каріна Фединишин, Тереза Ґляпа (Бібліотека Опольського технічного університету) Електронний каталог головної бібліотеки Опольського технічного університету як джерело інформації про ресурси бібліотеки та засіб промоції фондів

Сергій Дубик (НТБ Національного університету «Львівська політехніка») Особливості міграції на АБІС Koha Serhij Dubyk (Scientific Library of  Lviv Polytechnic National University) Peculiarities of migration in Koha ILS

Інформаційне забезпечення навчального і наукового процесу

Юлія Петрухно (Наукова бібліотека Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого) Статистично-аналітичний моніторінг попиту художньої літератури студентів Національного юридичного університету ім. Ярослава Мудрого Yuliya Petrukhno
(Scientific Library of the Yaroslav Mudryi National Law University) Statistical and analytical monitoring of demand for students at the Yaroslaw Mudryi National Law University

Олена Кулаковська (Бібліотека Криворізького державного педагогічного університету) ЕДД та МБА як засоби інформаційного забезпечення навчального процесу Криворізького державного педагогічного університету Olena Kulakovska (Library of the Kryvyi Rih State Pedagogical University) Electronic document delivery and interlibrary loan as means of information support of educational process in Kryvyi Rih State Pedagogical University

Євгенія Кулик (Науково-технічна бiблiотека ім. Г. І.  Денисенка Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського») Бібліотечні засоби популяризації нового потенціалу ВНЗ: досвід роботи науково-технічної бібліотеки Kulyk Yevgenia ( G.I. Denysenko Scientific Library of the National Technical University of Ukraine «Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute» Library facilities for universities scientific potential promotionscience and research librarys best practice

Тетяна Опришко (Київський університет імені Бориса Грінченка) Формування інформаційної культури та публікаційної активності серед студентів, аспірантів, докторантів та вчених університету Tetyana Opryshko (Borys Grinchenko Kyiv University) Formation of information culture and publication activity among students, PhD students, doctoral students and researchers of the University

Iwona Sójkowska (Biblioteka Politechniki Łódzkiej) Kształtowanie kompetencji informacyjnych użytkowników technicznej biblioteki akademickiej Івона Суйковська (Бібліотека  Лодзького технічного університету) Формування інформаційних компетенцій користувачів наукової технічної бібліотеки

Любов Льода, Леся Дзендзелюк (Львівська національна наукова бібліотека України ім. В. Стефаника ) Формування культури читання в аспекті збереження носіїв інформації. Liubov Lioda, Lesya Dzyndzyliuk (Vasyl Stefanyk Lviv National Scientific Library of Ukraine), Forming culture of reading in aspect of information keepers preservation

Anna Gryta, Wiesława Łapuć (Biblioteka Główna Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie) Ewolucja form i treści szkoleń bibliotecznych na przykładzie Biblioteki Głównej Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie Анна Грита, Вєслава Лапуць (Бібліотека Західно-Поморського технологічного університету в Щеціні) Еволюція форм та змісту навчання студентів в бібліотеці на прикладі головної бібліотеки Західно-Поморського технологічного університету в Щеціні

Створення образу бібліотеки у локальному і регіональному середовищі

Janina  Przybysz, Paweł Pioterek (Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu) Wykorzystanie mediów społecznościowychw działaniach promocyjnych Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu  Яніна Пшибиш, Павел Пьотерек (Вища банківська школа в Познані) Використання соціальних медіа в промоції бібліотеки Вищої банківської школи у Познані

Agnieszka Adamiec (Biblioteka Główna Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie) Udział polskich i ukraińskich bibliotek akademickich w Wikipedii Агнєшка Адамєц (Бібліотека Варшавського університету сільського господарства) Участь польських та українських академічних бібліотек у Вікіпедії

Anna Jakubiec, Marzena Pazdur (Biblioteka Politechniki Krakowskiej) Rola sieci społecznościowych w działalności informacyjno-komunikacyjnej polskich bibliotek uczelnianych Анна Якубєц, Мажена Паздур (Бібліотека Краківського технічного університету) Роль соціальних мереж в інформаційно-комунікаційній діяльності бібліотек польських навчальних закладів

Renata Ciesielska-Kruczek (Biblioteka Instytutu Neofilologii Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie),), Ewa Piotrowska (Biblioteka Główna Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie) Kreowanie wizerunku biblioteki akademickiej. Naukowa i kulturalna działalność Biblioteki Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie Рената Цєсєльська-Кручек (Бібліотека Інституту неофілології педагогічного університету), Єва Пйотровська (Головна бібліотека Краківського педагогічного університету) Створення образу академічної бібліотеки. Наукова і культурна діяльність бібліотеки Краківського Педагогічного університету

Bożena Jaskowska (Biblioteka Uniwersytetu Rzeszowskiego) Strona www biblioteki a nowoczesne trendy projektowania stron internetowych  Божена Ясковська (Бібліотека Ряшівського університету) Веб-сайт бібліотеки та сучасні тенденції проектування веб-сайтів

Jadwiga Wichman (Biblioteka Wydziału Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej UJ) Działalność biblioteczna i nie-biblioteczna współczesnej biblioteki akademickiej na przykładzie wybranych Bibliotek Wydziałowych Uniwersytetu Jagellońskiego Ядвіга Віхман (Бібліотека Інституту фізики, астрономії та інформатики Ягеллонського університету) Бібліотечна і не-бібліотечна діяльність бібліотеки на прикладі вибраних бібліотек інститутів Ягеллонського університету

Шляхи реалізації Проекту сприяння академічної доброчесності в Україні (SAIUP)

Сергій Ткаченко (ТОВ Антиплагіат) Програмні засоби перевірки на плагіат наукових та академічних робіт – панацея від плагіату чи ланка складної процедури? Sergiy Tkachenko (Antyplagiat, LLC) Cure-all vs stumbling block: what purpose academic plagiarism checkers serve?

Тарас Тимочко, Яна Чапайло, Юлія Солодько (Американські Ради з міжнародної освіти, Проект сприяння академічній доброчесності в Україні) Академічна доброчесність Taras Tymochko, Yana Chpailo, Yuliya Solodko  (American councils for international education, Strengthening Academic Integrity in Ukraine ProjectSAIUP) Academic Integrity

Ольга Гужва (Харківський національний університет імені В. Н . Каразіна) Презентація видання "Довідник з академічної доброчесності для школярів" та серії інфографіки "Зрозуміло про плагіат" Olha Huzhva (VN . Karazin Kharkiv National University) Presentation ofReference book of academic integrity for pupilsand a series of infographics Understandable description of plagiarism

 Секція дистанційної участі
Стратегічні напрями формування інформаційного простору бібліотек

Shahid Ahmad Rajput (COMSATS Institute of Information Technology, Islamabad), Hafiz Abdur Rehman  (CIІT Library of COMSATS Institute of Information Technology, Islamabad) Pros and Cons of the Modern and Traditional Libraries in an Academic Environment and The Way Forward (A Case Study of CIIT Library) Шахід Ахмад Раджпут (Інститут Інформаційних Технологій COMSATS, Ісламабад), Хафіз Абдур Рехман (Бібліотека CIІT Інституту Інформаційних Технологій COMSATS, Ісламабад) Порівняння бібліотек академічного середовища та їх розвиток (на прикладі бібліотеки CIIT)

Олена Горобець (Національна академія статистики, обліку та аудиту) Університетська бібліотека в епоху електронних комунікацій: пріоритетні напрями роботи Olena Horobets (National Academy of Statistics, Accounting and Audit) University Library in the era of on-line communications: priority fields of work

Галина Салата (Коледж Київського університету культури) Образ і функціональність національної бібліотеки Китаю: світоглядні аспекти бібліотечно-інформаційної культури епохи цифрових технологій Galyna Salata (College of the Kyiv University of Culture) The image and functionality of the National Library of China: ideological aspects of library and information culture of the digital age

Володимир Говоруха (Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара, Кафедра обчислювальної математики і математичної кібернетики) Лариса Семенова, Людмила Семенова (Науково-технічна бібліотека Дніпропетровського національного університету залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна) Інтеграція вітчизняних бібліотек до європейського та світового наукового простору Volodymyr Hovorukha (Oles Honchar Dnipropetrovsk National University, Department of Computational Mathematics and Mathematical Cybernetics) Ludmyla Semenova, Larysa Semenova (Scientific and Technical Library  Dnipropetrovsk National University of Railway Transport named after Academician V. Lazaryan) The integration of the domestic university libraries to the European and universal of scientific area

Оксана Каращук (Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського, Центр досліджень соціальних комунікацій - СІАЗ) Інформаційно-аналітична діяльність бібліотечних установ в процесі прийняття управлінських рішень Oksana Karaschuk (VIVernadsky National Library of Ukraine, Social Communication Research Center - CIAZ) Information-analytical activity of library institutions in decision-making process

Юлія Потернак (Наукова бібліотека Київського національного університету культури і мистецтв) Електронні технології формування фондів бібліотек вищих навчальних закладів  Yulia Poternak (Scientific Library of Kyiv National University of Culture and Arts) Electronic technologies of university libraries forming

Алла Чернявська (Наукова бібліотека Київського національного університету культури і мистецтв КНУКіМ) Процес обробки документного фонду бібліотеки КНУКіМ Alla Chernyavska (Scientific Library of Kyiv National University of Culture and Arts) Processing of the fund of dokuments of library of Kyiv National University of Culture and Arts

Людмила Дем'яненко (Національна бібліотека України імені В. І.  Вернадського, Фонд Президентів України) Впровадження інформаційно-комунікаційних технологій, як чинник професійної підготовки бібліотечних кадрів Ludmyla Demianenko (V.I. Vernadsky National Library of Ukraine, Foundation President of Ukraine) Introduction of information and communication technologies as a factor in training library staff

Наталія Кісіль (Державне підприємство «Інформаційні судові системи» Державної судової адміністрації України) Дотримання добрих звичаїв при використанні об’єктів авторського права  Natalia Kisil (State enterprise "Information judicial system" State Judicial Administration of Ukraine) Fair practice of objects of copyright usage

Створення образу бібліотеки у локальному і регіональному середовищі

Ірина Карнаух (Харківська державна наукова бібліотека імені В. Г. Короленка) Event-маркетинг у бібліотеках  Iryna Karnaukh (VG. Korolenko Kharkiv State Scientific Library) Event marketing in libraries

Agnieszka Fluda-Krokos (Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie, Instytut Nauk o Informacji )
Logo bibliotek akademickich jako element identyfikacji wizualnej Агнєшка Флюда-Крокос (Педагогічний університет м. Краків, Інститут інформаційних наук) Логотип бібліотек вищих навчальних закладів як елемент візуальної  ідентифікації

Надія Козел (НТБ Національного університету «Львівська політехніка») Віртуальні проекти університетських бібліотек як засіб популяризації навчального закладу Nadiya Kozel (Scientific Library of  Lviv Polytechnic National University) University libraries’ virtual projects as means of popularizing educational institution

Anna Sidorczuk (Biblioteka Politechniki Białostockiej) Wizerunek Biblioteki Politechniki Białostockiej w oczach czytelnikówanaliza ankiet Анна Сідорчук (Бібліотека Білостокського технічного університету) Образ бібліотеки Білостокського  технічного університету очами користувачів - аналіз анкетування

Катерина Вірютіна (Харківська державна наукова бібліотека ім. В. Г. Короленка) Whiteboard-сервіси: можливості для бібліотек Kateryna Viriutina (V. G.  Korolenko Kharkiv State Scientific Library) Applying of whiteboard services as the opportunities for libraries

Наталія Кравчук (НТБ Національного університету «Львівська політехніка») Науково-технічна бібліотека Національного університету «Львівська політехніка»: пошук нового образу Natalia Kravchuk (Scientific Library of Lviv Polytechnic National University) Scientific Library of Lviv Polytechnic National University: the search for new image

Світлана Толочко (Наукова бібліотека Київського національного університету культури і мистецтв КНУКіМ) Наукова бібліотека КНУКіМ – інформаційний та соціокультурний центр університету Svitlana Tolochko (Scientific Library of Kyiv National University of Culture and Arts) Scientific Library of Kyiv National University of Culture and Arts: the informational and sociocultural centre of the university

Інформаційні онлайнові ресурси

Галина Швецова-Водка (Рівненський державний гуманітарний університет) Інформаційні ресурси бібліотечно-каталожної бібліографії Нalina Shvetsova-Vodka (Rivne State Humanitarian University) Information resources of library-catalogue bibliography

Anna Sidorczuk, Anna Gogiel-Kuźmicka (Biblioteka Politechniki Białostockiej) Zasoby informacyjne online na przykładzie wybranych bibliotek Białegostoku Анна Сідорчук, Анна Гогєль-Кузьміцька, (Бібліотека Білостокського технічного університету) Інформаційні онлайнові  ресурси на прикладі вибраних бібліотек Білостока

Aleksandra Lubczyńska (Instytut Dziennikarstwa i Informacji Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach) Digitalizacja i upowszechnianie wirtualne zbiorów specjalnych jako forma popularyzacji dziedzictwa kulturowego na przykładzie działalności Biblioteki Uniwersyteckiej w Kielcach  Алєксандра Любчиньська (Інститут журналістики та інформації Університету ім. Яна Кохановського, Кєльце) Оцифрування й віртуальне представлення  рідкісних зібрань як форма популяризації  культурної спадщини на прикладі діяльності  університетської бібліотеки в Кельце

Katarzyna Janczulewicz (Uniwersytet Śląski, Instytut Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej, Katowice) Galicjana jako kolekcje w polskich bibliotekach cyfrowych  Катажина Янчулєвіч (Сілезький університет, Інститут  бібліотекознавства і наукової інформації, Катовіце) «Галіціана» − колекції в польських цифрових бібліотеках

Лариса Литвинова (Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського) Правові аспекти функціонування електронних бібліотек Larysa Lytvynova (V. I. Vernadsky National Library of Ukraine) Legal aspecrs of elektronic libraries functioning

Наталія Осіння (Інститут геотехнічної механіки ім. М. С. Полякова НАН України) Наукова спадщина вчених-геологів та гірників України Х1Х - початку ХХ ст. в інформаційних фондах університетських бібліотек та на сайтах України  Natalia Osennjaja (MSPolyakov Institute of Geotechnical Mechanics of the National Academy of Sciences of Ukraine) The scientific heritage of scientistsgeologists and miners of Ukraine XIXearly XX century in the funds of university libraries and on sites of Ukraine

Ігор Матвейко (НТБ Національного університету «Львівська політехніка») Електронні сервіси бібліотеки для забезпечення наукового та навчального процесу Ihor Matvejko  (Scientific Library of  Lviv Polytechnic National University) Library electronic services for scientific and educational process securement

Формування інформаційної культури користувача

Elżbieta Kierejczuk, Anna Sidorczuk, Anna Gogiel-Kuźmicka (Biblioteka Politechniki Białostockiej) Edukacja biblioteczna użytkowników Biblioteki Politechniki Białostockiej Ельжбєта Кєрейчук,  Анна Сідорчук, Анна Гогєль-Кузьміцька (Бібліотека Білостокського технічного університету) Бібліотечне навчання користувачів у бібліотеці Білостокського технічного університету

Оксана Шестопалова (Бібліотека Криворізького державного педагогічного університету) Формування інформаційної культури сучасних користувачів бібліотеки ВНЗ Oksana Shestopalova (Library of Kryvyi Rih State Pedagogical University) Forming information culture of modern users in University libraries

Тетяна Караман (Бібліотека Криворізького металургійного інституту Національної металургійної академії України) Формування у студентської молоді зацікавленості до читання та підвищення читацької культури Tetyana Karaman (Kryvyi Rih Metallurgical Institute National Metallurgical Academy of Ukraine) Formation of studentsinterest in reading and increasing the reading culture

Людмила Найда (НТБ Національного університету «Львівська політехніка») Промоція читання серед студентів НТБ Національного університету «Львівська політехніка» Lyudmyla Nayda (Scientific Library of Lviv Polytechnic National University) Reading promotion among students in Scientific Library of Lviv Politechnic National University