АВТОРАМ

Матеріали, що подаються до друку у збірник матеріалів конференції
Текст статті повинен супроводжуватися короткою анотацією з ключовими словами мовою оригіналу та англійською мовою. Крім того, необхідний переклад назви доповіді, ПІБ автора англійською мовою. На початку статті необхідно вказати індекс УДК.

Обсяг −  не менше 10-12 сторінок у форматі doc.
Правила набору тексту:
гарнітура Times New Roman,
кегль 14, інтервал − 1,5
поля: праворуч 1.5 см, ліворуч 3 см, зверху 2, знизу 2 см.

Внутрішньотекстові та підрядкові бібліографічні посилання пов’язують із текстом документа за допомогою виноски і послідовно нумерують в порядку їх згадування. Бібліографічні посилання повинні відповідати вимогам стандарту  ДСТУ  8302:2015 «Інформація та документація. Бібліографічне посилання. Загальні положення та правила складання».
У кінці статті подається список бібліографічних посилань, сформований за алфавітом із заголовком «Cписок джерел» (без нумерації).

Рисунки у текст вставляють в одному з форматів (jpg, tiff) з роздільною здатністю 300 dpi. Оригінали рисунків подаються окремими  файлами. Рисунки підписують і нумерують, (якщо їх більше ніж один). Підпис має бути під рисунком і позначатися скороченим словом «Рис.». Діаграми і графіки необхідно створювати у програмі Microsoft Word.

Назва файлу повинна відповідати ПІБ автора (-рів).

Усі представлені тексти статей проходитимуть незалежне рецензування. Роботи будуть оцінюватися за критеріями: актуальність (новизна), науковий рівень / практичне значення, якість викладення матеріалу. Текст має мати логічну структуру: вступна частина, виклад основних положень, висновки. До розгляду буде прийматися матеріал, який раніше не публікувався. Тексти, які не відповідатимуть вимогам − відхилятимуться.

У файл з текстом доповіді просимо включити інформацію про автора (після тексту): ПІБ (повністю), науковий ступінь і звання, місце роботи та посада, контактний телефон, адресу електронної пошти, ORCID (за бажанням).